දවස් 30කට ගිණුමක්


රුපියල් 180ක් ගෙවු පසුව දින 30ක් පුරාවට ඔබට ඔබේම ගිණුමක් MCQclass.lk හි පවත්වාගෙන යන්න පුලුවන්.එයින් ඕනෙම වෙලාවක ඔබ පිලිතුරු සැපයු පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර වල පිලිතුරුපත්‍ර සහ ඔබේ සාමාන්‍ය ලකුණු ආදි සියලු තොරතුරු බැලිය හැකියි. දින 30 අවසානයේ පසු නැවත ඔබ ගාස්තුව ගෙවා ඔබේ ගිණුම අලුත්කල යුතුයි.දැනට තිබෙන ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට සාමාජිකත්ව ගිණුමක් තිබීම අනිවාර්ය නොවේ .නමුත් විශයන් පිළිබඳ ඔබේ හැකියාව තක්සේරු කරගැනීමට මෙය ඉතා හොඳ ක්‍රමයක්.එ වගේම ඔබේ ගිණුම බැලිය හැක්කේත් ඔබට පමණයි.දැන්ම සාමාජික ගිණුම මිලදී ගැනීමට පහල “මිලදී ගන්න” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.මිලදී ගන්නා ආකාරය විස්තරාත්මකව දැනගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.නැවත මුල් පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

රු180.00

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.