👉 මෙම පිටුවේ උසස්පෙළ ප්‍රශ්න 10,700+ ක් පලකර ඇත. ඔබ මුදල් ගෙවා A/L ගිණුමක් ලබාගෙන නොමැති නිසා කලහැක්කේ ප්‍රශ්න 150කි.

MCQclass එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? MCQclass භාවිතා කරන්න අපහසුයිද?

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.