👉 ගිණුමක් මුදල් ගෙවා මිලදීගෙන එයට ඇතුල්වි ප්‍රශ්නපත්‍ර කල විට පිළිතුරුපත්‍ර මෙම පිටුවෙන් බැලිය හැක. ගිණුමක් ගැනීමට මෙතන ඔබන්න. දැනටමත් ගිණුමක් තිබේ නම් 👇 ඇතුල්වන්න. 

MCQclass එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? MCQclass භාවිතා කරන්න අපහසුයිද?

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.