සේල්!

උසස්පෙළ ගිණුම (20% වට්ටමක් සහිතයි)

මෙම සාමාජිකත්වය මිලදීගත් විට ඔබට 20% ක වට්ටමක් සමඟ ,

  • උසස්පෙළ ට අදාල අප පලකර ඇති සියලු ප්‍රශ්නපත්‍ර වලට පිළිතුරු සැපයීමට,
  • කැමති වාරයක් කැමති වෙලාවක උසස්පෙළ ඕනෑම විශයක ප්‍රශ්නපත්‍ර කල හැක,
  • ඔබ කරන සියලු ප්‍රශ්නපත්‍ර වල ලකුණු එවෙලේම ලබාගැනීමට,
  • පිළිතුරුපත්‍ර පිටුවෙන් ඔබේ පසුගිය පිළිතුරුපත්‍ර නැවත බැලීමට,
  • ගාස්තු ගෙවීම මාසිකව ස්වයංක්‍රීයව සිදුවේ.
  • ඉදිරියෙදී ඇතුලත් වන නව ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
  • වැඩි විස්තර අපගේ සහය පිටුවෙන්ද ලබාගත හැක.

දැන්ම උසස්පෙළ ගිණුම මිලදී ගැනීමට පහල “මිලදී ගනිමි” බොත්තම ඔබන්න.

Original price was: රු225.Current price is: රු180. / මාසයකට

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.