රජයේ රැකියා විභාග

මෙම ගිණුම මිලදීගත් විට ඔබට,

  • රජයේ විභාග වලට අදාල අප පලකර ඇති 2500+ අධික ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට,
  • කැමති වාරයක් කැමති වෙලාවක රජයේ විභාග සියලූම විශයන් වල ප්‍රශ්නපත්‍ර කල හැක,
  • ඔබ කරන සියලු ප්‍රශ්නපත්‍ර වල ලකුණු එවෙලේම ලබාගැනීමට,
  • පිළිතුරුපත්‍ර පිටුවෙන් ඔබේ පසුගිය පිළිතුරුපත්‍ර නැවත බැලීමට,
  • ගාස්තු ගෙවීම මාසිකව ස්වයංක්‍රීයව සිදුවේ.
  • ඉදිරියෙදී ඇතුලත් වන නව ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
  • වැඩි විස්තර අපගේ සහය පිටුවෙන්ද ලබාගත හැක.

දැන්ම රජයේ විභාග ගිණුම මිලදී ගැනීමට පහල “මිලදී ගනිමි” බොත්තම ඔබන්න.

රු150 / මාසයකට

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.