සාමාන්‍ය පෙළ විභාග

මෙම ගිණුම මිලදීගත් විට ඔබට,

  • සාමාන්‍ය පෙළ ට අදාල අප පලකර ඇති 6800+ අධික ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට,
  • කැමති වාරයක් කැමති වෙලාවක සාමාන්‍ය පෙළ සියලුම විශයන් වල ප්‍රශ්නපත්‍ර කල හැක,
  • ඔබ කරන සියලු ප්‍රශ්නපත්‍ර වල ලකුණු එවෙලේම ලබාගැනීමට,
  • පිළිතුරුපත්‍ර පිටුවෙන් ඔබේ පසුගිය පිළිතුරුපත්‍ර නැවත බැලීමට,
  • ගාස්තු ගෙවීම මාසිකව ස්වයංක්‍රීයව සිදුවේ.
  • ඉදිරියෙදී ඇතුලත් වන නව ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

දැන්ම සාමාන්‍ය පෙළ ගිණුම මිලදී ගැනීමට පහල “මිලදී ගනිමි” බොත්තම ඔබන්න.

රු180 / මාසයකට

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.