සාමාන්‍ය පෙළ සාමාජිකත්වය

මෙම සාමාජිකත්වය මිලදීගත් විට ඔබට,

  • සාමාන්‍ය පෙළ ට අදාල අප පලකර ඇති 4000+ අධික ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට,
  • ඔබ කරන සියලු ප්‍රශ්නපත්‍ර වල ලකුණු එවෙලේම ලබාගැනීමට,
  • ගිණුම පිටුවෙන් ඔබේ පසුගිය පිළිතුරුපත්‍ර නැවත බැලීමට,
  • ඉදිරියෙදී ඇතුලත් වන නව ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

දැන්ම සාමාජික ගිණුම මිලදී ගැනීමට පහල “මිලදී ගනිමි” බොත්තම ඔබන්න. (ගාස්තු ගෙවීම මාසිකව ස්වයංක්‍රීයව සිදුවේ.)

රු180 / මාසයකට

ඉතිරිව ඇත්තේ: සාමාජිකත්ව 48 ක් පමණි

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.