සේල්!

SM AL ACC 2021

මෙම ගිණුම මිලදීගත් විට ඔබට,

  • 2021 AL විභාගයට පෙර ප්‍රශ්නපත්‍ර 200ක් ආවරණය කෙරේ.
  • සෑම සතියකම සෙනසුරාදා සවස 5 සිට 7 දක්වා පසුගිය සතියේ ප්‍රශ්නපත්‍ර පිළිතුරු සහ විශය කොටස් zoom ඇප් එක ඔස්සේ සාකච්චා කෙරේ.

 

  • කැමති වාරයක් කැමති වෙලාවක ප්‍රශ්නපත්‍ර කල හැක,
  • ඔබ කරන සියලු ප්‍රශ්නපත්‍ර වල ලකුණු එවෙලේම ලබාගැනීමට,
  • පිළිතුරුපත්‍ර පිටුවෙන් ඔබේ පසුගිය පිළිතුරුපත්‍ර නැවත බැලීමට,
  • ගාස්තු ගෙවීම මාසිකව ස්වයංක්‍රීයව සිදුවේ.
  • වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ශාන්ත සර් – 076 826 9122

දැන්ම “ශාන්ත මානික්කඳුර AL ගිනුම්කරණය 2021” ගිණුම මිලදී ගැනීමට පහල “මිලදී ගනිමි” බොත්තම ඔබන්න.

Original price was: රු1,350.Current price is: රු620. / මාසයකට

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.