*‍ඔබේ ගිණුම පහළින් නොපෙනේ නම් එයින් අදහස් වන්නේ ඔබේ ගිණුමේ කාලය අවසන්ව ඇති බව හෝ ඔබ මුදල් ගෙවා ගිණුමක් මිලදී ගෙන නොමැති බවයි.

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.