ශාන්ත මානික්කඳුර AL ගිනුම්කරණය 2021

✤ 2021 AL විභාගයට පෙර ප්‍රශ්නපත්‍ර 200ක් ආවරණය කෙරේ.
✤ සෑම සතියකම සඳුදා සවස 7.30 සිට 9.30 දක්වා එම සතියේ ප්‍රශ්නපත්‍ර පිළිතුරු සහ විශය කොටස් zoom ඇප් එක ඔස්සේ සාකච්චා කෙරේ.
✤ මෙම පන්තියට ඇතුල්වීමේ ගිණුමක් මිලදී ගැනීමට මෙතන ඔබන්න.
✤ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 826 9122
මෙම විෂයේ සමහර ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට SM AL ACC 2021 ගිණුම මිලදී ගත යුතුයි.

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.