සිංහල භාශාව

මුලු ප්‍රශ්නපත්‍ර සංඛ්‍යාව 4කි. තවත් ප්‍රශ්නපත්‍ර බලාපොරොත්තු වන්න.🙂👍

මෙම විෂයේ සමහර ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට උසස්පෙළ සාමාජිකත්වය හෝ රජයේ රැකියා විභාග සාමාජිකත්වයක් මිලදී ගත යුතුයි.
We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.