සිංහල භාශාව

මුලු ප්‍රශ්නපත්‍ර සංඛ්‍යාව 4කි. තවත් ප්‍රශ්නපත්‍ර බලාපොරොත්තු වන්න.😍

මෙම විෂයේ සමහර ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට උසස්පෙළ විභාග or රජයේ රැකියා විභාග ගිණුම මිලදී ගත යුතුයි.

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.