👉 ගුරුවරුන් විසින් zoom ඇප් එක හරහා මෙම පිටුවේ පලකර ඇති ප්‍රශ්නපත්‍ර පන්ති පවත්වන අතර ඔබ කැමති ගුරුවරයාගේ ගිණුමක් මිලදී ගෙන ඔබටද එම පන්ති වලට සහභාගි විය හැක.

MCQclass එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? MCQclass භාවිතා කරන්න අපහසුයිද?

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.