. .
මෙම ප්‍රශ්නපත්‍රය කිරීමට රජයේ රැකියා විභාග ගිණුම මිලදී ගත යුතුයි

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.