මෙම ප්‍රශ්නපත්‍රය කිරීමට සාමාන්‍ය පෙළ සාමාජිකත්වය ක් මිලදී ගත යුතුයි
We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.