👉 මෙම පිටුවේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න 6800+ක් පලකර ඇත. ඔබ මුදල් ගෙවා O/L ගිණුමක් ලබාගෙන නොමැති නිසා කලහැක්කේ ප්‍රශ්න 150කි.

MCQclass එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? MCQclass භාවිතා කරන්න අපහසුයිද?

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.