👉 මෙම පිටුවේ රජයේ විභාග ප්‍රශ්න 2200+ ක් පලකර ඇත. ඔබ මුදල් ගෙවා රජයේ විභාග ගිණුමක් ලබාගෙන නොමැති නිසා කලහැක්කේ ප්‍රශ්න 10කි.

ප්‍රශ්නපත්‍ර කිරීමට කැමති විශය ඔබන්න

MCQclass එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? MCQclass භාවිතා කරන්න අපහසුයිද?

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.